963 Hz Solfeggio Frequency

Tần số 963 Hz còn được gọi là tần số của các vị thần.
• Tần số này giúp đánh thức mọi giác quan, hệ thống năng lượng của con người quay trở về sự hoàn hảo ban đầu. Làm thức tỉnh tâm trí con người cao hơn. 963 Hz liên kết kích hoạt tuyến Tùng (con mắt thứ 3) và luân xa vương miện (Sahasrara)
• Tần số 963 Hz còn có khả năng giúp liên kết giao tiếp đến thế giới ánh sáng tâm linh.

• Also called the “Frequency of Gods”, the 963Hz Solfeggio frequency is said to awaken any system to its original, perfect state. Its tone, also associated with our pineal gland and the crown chakra, helps us return to oneness, to our very source.
• If you feel disconnected with the rest of the world, the 963Hz frequency can help complete your spiritual awakening with the interconnectedness of the Universe.
• Listening to the healing Solfeggio frequency of 963Hz can also strengthen the sense of community and belonging, or restore it if necessary.

66.762 views

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *