852 Hz Solfeggio Frequency

Tần số 852 Hz đánh thức trực giác, giúp khai mở con mắt thử 3 (tuyến Tùng).
• Tần số này liên kết với luân xa số 6 (kích hoạt sự tắc nghẽn làm gây ra ảo giác, tâm thần, mơ mộng viễn vong v.v…
• Sự rung động của tần số này làm cho trực giác nhạy bén, tư suy sáng suốt minh mẫn trong tâm trí thiền định giác ngộ.
• Tần số 852 Hz còn có khả năng giúp liên kết giao tiếp với ánh sáng tâm linh.

Third Eye Activation – 852Hz Frequency for brow opening the brow chakra. Music to Activate, Heal balance and open your third Eye.
• Solfeggio 852 Hz is directly connected to the principle of Light, and Light is a higher form of bioenergy. This frequency can be used as means for opening up for communication with your higher self for awakening inner strength and self realisation.
• This audio can also be used to take you quickly into relaxation and bliss.
• This frequency can be used as means for opening a person up for communication with the all-embracing Spirit. It raises awareness and lets you return to spiritual order. Regarding cellular processes, 852 Hz enables the cell to transform itself into a system of higher level.

36.820 views

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *