741 Hz Solfeggio Frequency

Tần số 741 Hz giúp làm sạch nhiễm trùng, loại bỏ độc tốt nhiễm khuẩn, virus, nấm, điện từ v.v…
• Tần số này liên kết với luân xa thứ 5 (kích hoạt trung tâm năng lượng cổ họng) cân bằng thải độc tố ra ngoài.
• Sự rung động của âm thanh này còn có khả năng giúp giao tiếp với tâm linh thiền định.

741 Hz Solfeggio Frequency is Spiritual & Emotional Detox, Remove Toxins and Chakra Blockages.
• This frequency is associated with the 5th Chakra, our throat chakra energy center. Balancing and activating this energy center allows the body to release out toxins, and on a spiritual level we start to experience our own inner truth.

16.424 views

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *